การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและเปลือกมังคุด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุในการเน่าเสียของเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรเมธ แก้วยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขายเนื้อสัตว์ที่รับมาต่อจากโรงฆ่าสัตว์ มักมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค จึงเป็นสาเหตุของการที่เนื้อเน่าเสียเร็วและส่งผลไปถึงผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะมีการถนอมเนื้อสดในรูปแบบต่างๆของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสดได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดถึงวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง และต้องการที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจากการสืบค้นงานวิจัย ทำให้พบว่า มีสารชีวภาพในเปลือกกล้วยน้ำว้าและเปลือกมังคุดนั้นมีฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ดังนั้นทางผู้จัดทำ จึงได้จัดทำโครงงานขึ้นโดยศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดชีวภาพจากเปลือกของผลไม้เหล่านั้น ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เพื่อหาสารสกัดชีวภาพที่ดีที่สุดในความเข้มข้นที่เหมาะสม ในการยับยั้งแบคทีเรียบนผิวเนื้อสัตว์ และนำไปประยุกต์ใช้กับร้านขายเนื้อสัตว์ตามตลาดสด โดยฉีดพ่นหรือแช่เนื้อสัตว์ ก่อนวางขายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในการจัดทำโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาในการถนอมอาหารที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย ในงบประมาณที่ประหยัด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม