การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไหม้ข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลดา ไชยโยธา, จิราทิพย์ แซ่อุย, ศรัญญาพร สมบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว, โนรฮีดายะห์ กาโฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากจะเป็นอาหารหลักประจำวันแล้ว ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกทำรายได้เข้าประเทศจำนวนมากทุกปี แต่ปัญหาผลผลิตที่ทำให้รายได้ตกต่ำของเกษตรกรนั้นส่วนหนึ่งมาจากโรคไหม้ข้าวเกิดจากเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคไหม้ข้าวเกิดจากเชื้อราแพร่กระจายไปได้โดยปลิวไปกับลมปกติโรคนี้จะทำให้ใบของต้นกล้าเกิดเป็นแผลรูปกลมหรือคล้ายรูปตาของเป็นสีน้ำตาล เมื่อใบข้าวถูกเชื้อโรคเข้าทำลายอย่างรุนแรง สามารถทำให้คอรวงข้าวเน่าเป็นสีน้ำตาลแก่ ทำให้เมล็ดลีบ เมื่อโรคนี้ระบาดเกษตรกรผลผลิต จึงทำให้เกิดการนำเข้าสารเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสารเคมีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีการนำพืชสมุนไพร คือ ใบพลูและใบฝรั่ง ซึ่งสารที่สกัดได้ากพืชเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มสารอินทรีย์ โดยสารเหล่านี้เป็นสารเชิงซ้อนที่มีสะสมอยู่ในใบ ซึ่งมีผลในการยับยั้งจุลินทรีย์ ใบพลูมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ ชาวิคอล, ยูจินอล, เบตาซิโตสเตอรอล ใบฝรั่งมีสาระสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ เทนนิน เป็นพืชที่มีในท้องถิ่น ปลูกและเจริญเติบโตได้ง่าย

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสารสกัดหยาบจากสมุนไพรใบพลูและใบฝรั่งเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไหม้ข้าว แล้วนำมายับยั้ง ทำให้ได้สารสกัดหยาบจากสมุนไพรในรูปสารละลายที่เข้มข้นสามารถเก็บไว้ได้นาน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการลดการนำเข้าสารเคมีอีกทางหนึ่ง ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง