การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารอัลลิโลพาทีจากสารสกัดจากสาบเสือและต้อยติ่งเพื่อยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัญญาพร สมบุตร, สุพิชญา จ่าภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาบเสือ และต้อยติ่ง ที่มีผลต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกในนาข้าว มีแนวคิดมาจากปัญหาที่พบจากการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชในปริมาณมาก สารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางระบบหายใจ ทางปาก และผิวหนังส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายทั้งแบบพิษเฉียบพลันและพิษเรื้องรังและยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคสถานการณ์การเจ็บป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดวัชพืชรวมทั้งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทางดินและน้ำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารจึงเป็นปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ควรได้รับการแก้ไขโดยในสาบเสือและต้อยติ่งมี สารอัลลิโลพาที เป็นองค์ประกอบ ซึ่งสารกลุ่มนี้จะมีสมบัติยับยั้งการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืช และพืชสองชนิดนี้มีปริมาณมากและพบได้ทั่วไปยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดังนั้นในการนำสารสกัดจากพืชทั้งสองชนิดนี้มาใช้ก็จะช่วยลดการใช้สารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์