การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบสาบเสือในการฆ่าเชื้อโรคในบาดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรา สาหับ, ธนกฤต เทพสีหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำสนใจใช้ใบสาบเสือซึ่งเป็นพืชที่มีปริมาณมากในท้องถิ่นและมีองค์ประกอบของแทนนิน ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis ในบาดแผล โดยใบสาบเสือเป็นพืชที่พบได้ง่ายตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงใช้ใบสาบเสือมาสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis ในบาดแผล