การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ Escherichia coli ที่ก่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากเปลือกส้มโอและประยุกต์ใช้เป็นสารกันเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราวดี แผ้วพลสง, ชยธร สุขใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ Escherichia coli ที่ก่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่ทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรือทําให้มีอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยสําคัญ ของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากเปลือกส้มโอและประยุกต์ใช้เป็นสารกันเสีย ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการนําสารเคมีชนิดต่างๆมาใช้ปรุงแต่งอาหาร และสารกันเสียก็เป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใส่ในอาหารเพื่อช่วยปกป้องหรือช่วยทําลายเชื้อจุลินทรีย์ในแต่ละวันหากได้รับสารกันเสียในปริมาณไม่เหมาะสม ตับ และไตจะต้องทํางานหนักขึ้น และหากกําจัดออกไปไม่หมดก็จะเกิดการสะสมในร่างกาย ซึ่งจะทําให้อาจทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่อตับและไตได้ โดยทำการสกัดสารฟลาโวนอยด์จากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีโดยใช้ตัวทําละลายเฮกเซน ทำการวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดฟลาโวนอยด์ในเปลือกส้มโอด้วยวิธีการทดสอบโครงสร้าง สารประกอบเชิงซ้อนของอะลูมิเนียม ทําการวิเคราะห์ผลโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย Quercetin ด้วยเครื่อง UV-Visible สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible Spectrophotometer) ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ E. coli ของสารสกัด ทำการทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) ด้วยวิธี Disc diffusion technique และนําผลบริเวณการยับยั้ง (Inhibition zone) พบว่าสารสกัดฟลาโวนอยด์มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli ส่งผลให้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สารสกัดฟลาโวนอยด์จากเปลือกส้มโอเป็นสารกันเสียได้