เครื่องวัดค่า pH และคํานวณปริมาณสารเพื่อปรับค่ามาตรฐานของค่า pH ในสระน้ํา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสนันท์ ตุลยวรรธน์, หนึ่งธิดา คำสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์, สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กีฬาว่ายน้ําอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งจากสาเหตุดังกล่าวจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทําจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพค่า pH ของน้ําในสระว่ายน้ําด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พิจารณาถึงสารละลายที่ควรเติมในสระว่ายน้ํา ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณปริมาณสารละลายที่ควรเติมและยังสามารถทํางานอัตโนมัตได้ตามเวลาที่กําหนด ซึ่งการรักษาค่า pH ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอนั้นส่งผลดีต่อสาระลายคลอรีนซึ่งเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุดสามารถซึมผ่านผนังเซลล์ของเชื้อโรคซึ่งเป็นโปรตีนเนื่องจากกรดไฮโปคลอรัสมีสูตรโครงสร้างและประจุเป็นกลางเหมือนน้ํามีน้ําหนักโมเลกุลต่ำเมื่อกรดนี้เข้าไปสัมผัสกับผนังเซลล์จะทําปฏิกิริยากับโปรตีนของผนังเซลล์เกิดเป็นสารประกอบคลอโรไนโตรเจน (N-chloro compound) ที่สามารถทําลายเอนไซม์ในเซลล์ของเชื้อโรคทําให้เชื้อโรคตายได้