การศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกส้มโอในการลดโลหะหนักในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรณัฐ วงค์คำจันทร์, อภิรดา ฤาชา, วชิรญาณ์ อ่องจำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษราภรณ์ วันสุทะ, พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของเปลืกส้มโอที่มีผลต่อการลดโลหะหนักในน้ำจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำจากเปลือกส้มโอ โดยการนำเอาเปลือกส้มโอ พันธุ์ทองดีมาทำการทดสอบ ซึ่งแยกออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำของเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดี โดยหั่นเปลือกส้มโอสดไปแช่ในน้ำที่ต้องการทดสอบ แล้วทำการตรวจวัดโลหะหนักในน้ำด้วยชุดทดสอบโลหะหนักในน้ำทุกๆ 5 วันเป็นเวลา 2 เดือน ส่วนตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพ การดูดซับโลหะหนักในน้ำของของเปลือกส้มโอบดแห้ง โดยทำการทดสอบเหมือนตอนที่ 1 แต่เปลี่ยนจากเปลือกส้มโอสดเป็นเปลือกส้มโอบดแห้ง ผลการทดสอบ พบว่า เปลือกส้มโอสดพันธุ์ทองดี สามารถดูดดซับ

โลหะหนักในน้ำได้ และเปลือกส้มโอโอบดแห้งก็สามารถดูดดซับโลหะหนักในน้ำได้เช่นกันและไม่ทำให้น้ำเน่าเสียด้วย