การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลต่อการรอดของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพิชญ์ ชำนาญ, ณิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปราณปริยา สาริมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษราภรณ์ วันสุทะ, ภัทรปภา ส้มจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลต่อการรอดของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสารเคลือบที่มีผลต่อการรอดของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี เพื่อศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติ ที่มีผลต่อการรอดและการเจริญเติบโตของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี และเพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลต่อการรอดและการเจริญเติบโตของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี ในการศึกษาได้นำยอดกิ่งไทรเกาหลีที่ตัดจากต้นไปเคลือบสารต่าง ๆ โดยจุ่มลงในน้ำ วุ้น เจลาติน และไม่จุ่มอะไรเลย แล้วนำไปปักชำลงในดินเพื่อศึกษาสารเคลือบที่มีผลต่อการรอดของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี พบว่า อัตราการรอดของกิ่งไทรเกาหลีที่ดีที่สุดได้จากการเคลือบกิ่งด้วยสารละลายเจลาติน รองลงมาคือ วุ้น น้ำ และไม่เคลือบอะไรเลย เรียงตามลำดับ ส่วนการศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลต่อการรอดและการเจริญเติบโตของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี โดยนำกิ่งไทรเกาหลีไปเคลือบสารสกัดจากพืชทั้งสามชนิด ได้แก่ สารสกัดว่านหาจระเข้ สารสกัดต้นกระสัง และสารสกัดผังปลัง ก่อนนำไปปักชำลงในดิน ผลการศึกษาพบว่า อัตราการรอดและการเจริญเติบโตของกิ่งไทรเกาหลีที่ดีที่สุด ได้จากการเคลือบด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้ รองลงมาคือ สารสกัดผังปังและสารสกัดว่านกาบหอย ตามลำดับ และสุดท้ายศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลต่อการรอดและการเจริญเติบโตของกิ่งชำต้นไทรเกาหลี โดยเลือกสารสกัดจากธรรมชาติที่ดีที่สุด คือ สารสกัดสารสกัดว่านหางจระเข้ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน คือ อัตราส่วน 100 : 0, 100 : 10, 100 : 20, 100 : 30 (g/ml) ผลการศึกษาพบ เมื่อนำกิ่งไทรเกาหลีมาเคลือบสารสกัดว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันก่อนนำไปปักชำลงในดิน สารสกัดว่านหางจระเข้อัตราส่วน 100 : 0 (g/ml) ทำให้กิ่งไทรเกาหลีมีอัตราการรอดและการเจริญเติบโตดีที่สุด

ผลการศึกษานี้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในเพาะชำกิ่งไทรเกาหลี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีดีมีคุณภาพ