ผลของการเสริมโพรไบโอติกต่อความเครียด สมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วศินี บุญณมี, ไกรภูมิ ทองพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา รัตนวุฒิ, ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่ไก่เป็นอาหารในชีวิตประจำวันที่เราบริโภคเป็นปกติ และยังมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอาหารที่มีแหล่งของโปรตีนสูง ในปี 2565 ที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถส่งออกไข่ไก่ได้ทั้งหมด 282 ล้านฟอง มูลค่า 1,238 ล้านบาท ทว่าการเลี้ยงไก่นั้นจะทำให้ไก่อยู่ในพื้นที่ที่แออัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดในไก่ และทำให้เป็นโรคได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ ปัจจุบันจึงมีการใช้สารเร่งไข่ไก่ และยาปฏิชีวนะ เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพดี แต่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมได้ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแบคทีเรียโพรไบโอติก เพื่อนำมาใช้เป็นสารเสริมในไก่ไข่ โดยในการศึกษาจะใช้โพรไบโอติกที่แตกต่างกัน 3 สายพันธุ์ โดยนำสปอร์มาห่อหุ้มด้วยโซเดียมอัลจิเนต และผสมในอาหารไก่ไข่ เสริมในไก่ไข่เป็นเวลา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อลดความเครียดของการเลี้ยงไก่ไข่แบบขังกรง จากนั้นจะเปรียบเทียบค่าฮอร์โมนคอร์ติซอล(Cortisol) สรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ไก่ โดยแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ศึกษานี้ จะช่วยปรับปรุงสมรรภภาพการผลิต และคุณภาพไข่ไก่ให้เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดความเครียดของไก่ได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในไก่ได้