ผลของอนุภาคซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนและพริกขี้หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภา เมืองใจหลา, ปัณณพร ปลีโรย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ กุลวานิชไชยนันท์, อุไรวรรณ วีระพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนำธาตุต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก เช่น การปลูกข้าว ซึ่งได้มีการศึกษาผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ปริมาณความเข้มข้นต่างๆ ต่อการงอก จำนวนและความยาวของราก ของข้าว (Boonyanitipong et al., 2011) การเจริญเติบโตและน้ำหนักของมันฝรั่ง (Panwar et al., 2012) และแครอท (Elizabath et al., 2017) ตลอดจนยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีต่อจำนวนและขนาดของใบ ความยาวรากและลำต้นพริก (Afrayeem and Chaurasia, 2017) และพืชอื่นๆ (Sturikova et al.,2017)

อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นสารประกอบที่พบเห็นได้ในธรรมชาติมีคุณสมบัติพิเศษทางแสง ไม่ละลายน้ำ จึงลดปัญหาการปนเปื้อนของซิงค์ออกไซด์ต่อแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย ตามธรรมชาติไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ ดังนั้นจึงมี ผู้สนใจนำอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านเกษตรกรรม ตัวอย่างเช่นการนำอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ มาใช้ในการฉีดพ้นต้นมะนาวในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตรโดยฉีดพ้นทุกๆ 10 ถึง 15 วันต่อครั้ง ปรากฏว่าผลมะนาว มีขนาดใหญ่ขึ้น ผิวเขียวมันเงางาม ไม่พบรอยจุดนูนสีน้ำตาลตามผลและไม่ถูกทำร้ายจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของ โรคแครงเกอร์ในมะนาว รวมถึงผลผลิตที่ได้มีปริมาณมากกว่าที่ไม่ได้ใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ถึงร้อยละ 20 (Charoenboon, 2013)

ไทเทเนียมถือเป็นธาตุองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถใช้ผ่านรากหรือใบ โดยได้รับการบันทึกไว้ว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพืชโดยการกระตุ้นเอนไซม์บางชนิดในการสร้างคลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์แสง และยังส่งเสริมการดูดซึมสารอาหาร ซึ่งปุ๋ยเชิงพาณิชย์ที่มีส่วนผสมของไทเทเนียมได้ถูกนำมาใช้เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และเมื่อพืชประสบปัญหาการขาดธาตุเหล็ก ไทเทเนียมช่วยกระตุ้นให้การดูดซึมและช่วยการเจริญเติบโตของพืช (Shiheng et al., 2017)

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนและพริกขี้หนู เนื่องจากเมล่อนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคกันมากในปัจจุบัน เพราะมีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม นิยมนำมาบริโภคสดเป็นผลไม้หรือนำมาเป็นส่วนประกอบของหวาน (Thosapaak, 2018) อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีราคาสูง ส่วนพริกขี้หนูนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยหลากหลายชนิด พืชทั้ง 2 ชนิดจึงเหมาะแก่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และทำให้เพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น