ผลของ honeydew droplet ของเพลี้ยอ่อนที่มีผลต่อด้วงเต่าตัวห้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยวัฒน์ อักษรภักดี, ภัทรดนัย แก้วชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษา เพชรบ้านนา, วิกันดา รัตนพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์