หุ่นยนต์นิ่มจิ๋วรูปทรงราวิโอลีควบคุมภายใต้สนามแม่เหล็กสำหรับการส่งยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาดา จุฑาพันธ์สวัสดิ์, สิรภพ ประภากุล, กฤติธี ธีระนิติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น การวินิจฉัยโรค การผลิตตัวยาต่าง ๆ และการประเมินสุขภาพ เป็นต้น

หุ่นยนต์นิ่มจิ๋ว (Soft Millirobot) ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังถูกพัฒนา ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการผ่าตัด การส่งยาไปยังเป้าหมาย เป็นต้น แต่ยังพบเจอกับอุปสรรคในเรื่องของข้อจำกัดทางเทคนิค ปัญหาทางวิศวกรรม ข้อกฎหมายและในด้านการตลาด ดังนั้น เพื่อให้เข้าสู่การตลาดและรองรับการใช้งานจริงทางการรักษา จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยออกแบบและทดลองเพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้ในอนาคต

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์นิ่มจิ๋วที่มีคุณสมบัตินิ่มและยืดหยุ่น จึงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้และมีความเหมาะสมในการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน เช่น เนื้อเยื่อหรือภายในร่างกาย เป็นต้น เมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของสนามแม่เหล็กจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่เข้าถึงได้ยากและซับซ้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการส่งยาและการผ่าตัด จึงเชื่อได้ว่าหุ่นยนต์นิ่มจิ๋วจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาในเรื่องของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับการส่งยา