การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแคลเซียมออกไซด์จากขยะเปลือกหอยจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อกำจัดตะกั่ว (Pb(II)) จากน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรดนย์ ตั้งนิพัทธ์จินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต น้ำถูกนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคและน้ำเมื่อใช้แล้วก็จะถูกปล่อยทิ้งออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาเมื่อนำมาใช้ในครัวเรือน เนื่องจากมีการใช้โลหะหนักในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทำให้มีโลหะหนักอยู่ในน้ำเสียจึงทำให้การบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่สำคัญ วิธีการบำบัดน้ำเสียมีอยู่หลายวิธี เช่น การตกตะกอนด้วยสารเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ กระบวนเมมเบรน เครื่องสกัดแรงดันสูง การบำบัดทางชีวภาพและออกซิเดชั่นด้วยตัวออกซิไดซ์ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่มีราคาแพงหรือไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำมากเกินพอ ดังนั้นวิธีบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา มีชีวมวลหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการดูดซับสารตะกั่วได้และผงเปลือกหอยสามารถนำมาดูดซับตะกั่วได้ และพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงจะทำให้ประสิทธิภาพการดูดซับสูงจึงทำให้เทคโนโลยีนาโนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับให้กับตัวดูดซับ จึงทำให้การสังเคราะห์อนุภาคนาโนจากผงเปลือกหอยสามารถดูดซับโลหะหนกจากน้ำเสียได้