การสังเคราะห์เซลลูโลสไฮโดรเจลจากฟางข้าวเพื่อกักเก็บน้ำในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุจีภรณ์ ลาภสัมปันน์, วัลย์ลดา เรียบร้อย, ภาสินี กิตติพงษ์พัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฮโดรเจลวัสดุดูดซับน้ำ เป็นวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดี ซึ่งในด้านการเกษตรนั้นจะนำไฮโดรเจลมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุอุ้มน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน โดยไฮโดรเจลจะค่อยๆคายน้ำที่ดูดซับไว้ออกมา นอกจากนี้ไฮโดรเจลยังสามารถลดการสูญเสียแร่ธาตุในดิน ซึ่งการที่นำไฮโดรเจลมาใช้ในการเกษตร เนื่องจากไฮโดรเจลสามารถช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้เพาะปลูกในเวลาที่ผู้เพาะปลูกไม่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ ก็สามารถใช้ไฮโดรเจลในการเพิ่มความชุ่มชื้นในดินซึ่งวิธีนี้อาจเป็นวิธีที่ช่วยลดอัตราการขาดน้ำตายของต้นไม้ได้ ซึ่งดินถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปลูกพืช ซึ่งการคลุมหน้าดินนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาดินขาดสารอาหารที่ให้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านและนิยมใช้วัสดุจากธรรมชาติในการคลุมดิน คือ ฟางข้าว ซึ่งเป็นพืชที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น อีกทั้งฟางข้าวยังสามารถสกัดเป็นเซลลูโลสเพื่อนำมาผลิตเป็นไฮโดรเจลได้อีกด้วย เซลลูโลสจากฟางข้าวเป็นการใช้ผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร เส้นใยเซลลูโลสมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และมีราคาถูก นอกจากนี้วัสดุเชิงประกอบที่ผสมเซลลูโลสยังทําการ รีไซเคิลได้โดยการเผา ได้ง่ายกว่าวัสดุเชิงประกอบที่ผสมอนินทรีย์ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะผลิตและทำการศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลสไฮโดรเจลจากฟางข้าวเพื่อการกักเก็บน้ำในดิน เพื่อเพิ่มมูลค่าของฟางข้าวและเพื่อช่วยลดภาระในการรดน้ำต้นไม้ให้ผู้เพาะปลูกสำหรับการนำไปใช้ในการเพาะปลูกภายในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถเพิ่มแร่ธาตุในดินได้อีกด้วย