การสังเคราะห์วัสดุเรืองแสงคาร์บอนดอทจากใบยางพาราเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงเรืองแสงอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป อมรธรรมสถิต, กมลวิช กาญจนทวีลาภ, ธนดล ธีรภาพสกุลวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

"ยางพารา" เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย และเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมากปีละหลายล้านบาทซึ่งในการปลูกยางพาราจะมีช่วงระยะเวลาในแต่ละปีที่ต้นยางพาราได้ผลัดใบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีทำให้ใบยางพาราร่วงจำนวนมาก และยังไม่สามารถนำใบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้มากนัก จึงเกิดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของใบยางพารา โดยเริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะแก่การนำมาสังเคราะห์เป็นสารเรืองแสงของใบยางพารา แล้วจึงนำใบยางพารามาสังเคราะห์สารเรืองคาร์บอนดอทแสงจากและศึกษาปัจจัยของปริมาณกรดที่ส่งผลต่อการเรืองแสง จากนั้นเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของคาร์บอนดอทจากสารธรรมชาติ ด้วยวิธีการดูดกลืนแสง, การเรืองแสง และเอกลักษณ์ของสาร แล้วนำไปพัฒนาและเตรียม SPR เรืองแสงจากคาร์บอนดอท โดยสร้างสารรีเอเจนต์อนุภาคขนาดเล็กโดยใช้ซิงค์คาร์บอเนตและสารลดแรงตึงผิวเป็นองค์ประกอบหลัก แล้วนำสารละลายคาร์บอนดอทมาผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ SPR เรืองแสงจากคาร์บอนดอทแล้วจึงนำไปศึกษาประสิทธิภาพด้านการเรืองแสง และประสิทธิภาพของลายนิ้วมือแฝงที่ได้จาก SPR เรืองแสงจากคาร์บอนดอท และสิ่งที่ต้องการค้นพบจากการทำวิจัยคือสภาวะไหนที่สามารถสังเคราะห์สารเรืองแสงคาร์บอนดอทที่ด้วยวิธีไมโครเวฟที่ให้ค่าการเรืองแสงที่ดีที่สุด และความเข้มข้นของกรดเป็นปัจจัยส่งผลต่อคุณสมบัติในการเรืองแสงของคาร์บอนดอท อีกทั้ง SPR ที่ผสมกับคาร์บอนดอทที่สังเคราะห์จากใบยางพาราในอัตราส่วน SPR ต่อคาร์บอนดอทที่ทำให้ประสิทธิภาพในการเรืองแสงที่ดีและให้คุณภาพของลายนิ้วมือที่ดีที่สุด