ต้นแบบคัดแยกปริมาณความสุกปาล์มน้ำมันแบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ร้อยฟ้า พัฒนขาวบัว, ธนพร ภูตาขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา พวงสุวรรณ, รัตนศักดิ์ เหมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญและประเทศไทยมีการส่งออกเป็นอันดับสามของโลก โดยภาคอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันการรับซื้อขายปาล์มน้ำมัน เกษตรกรรายย่อยนําทะลายปาล์มน้ำมันจําหน่ายให้กับลานเทปาล์ม ซึ่งลานเทปาล์มจะรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยเพื่อส่งขายต่อไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีหลักการประเมินทะลายปาล์มน้ำมันจากปริมาณความสุกอาศัยจากการสังเกตสีผิวเปลือกนอก ในการประเมินทะลายปาล์มน้ำมันจากการคัดแยกปริมาณความสุกของทะลายปาล์มน้ำมันมีผลต่อกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างมาก หากใช้แรงงานมนุษย์และการทํางานระยะเวลานานก่อให้เกิดความเมื่อยล้าในการคัดแยกปริมาณความสุกทําให้เกิดความผิดพลาดทําให้สูญเสียมูลค่าสูง

จากปัญหาดังกล่าวโครงงานนี้จึงพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบคัดแยกปริมาณความสุกผลปาล์มน้ำมันแบบอัตโนมัติ ต้นแบบนี้มีหลักการทํางานปาล์มน้ำมันลําเลียงบนระบบสายพานไปยังตําแหน่งของชุดตรวจวัดระดับสี RGB ของปาล์มน้ำมันเพื่อวิเคราะห์สีเป้าหมายและแยกความแตกต่างระดับความสุกหรือดิบของปาล์มน้ำมันระหว่างสีเป้าหมายกับพื้นหลังให้เหมาะสมมากที่สุดโดยผ่านการประมวลผลด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ หลังจากนั้น ปาล์มน้ำมันจะลําเลียงไปยังจุดคัดแยกปริมาณความสุกหรือดิบของปาล์มน้ำมันผ่านสเต๊ปมอเตอร์ โครงงานนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขยายสู่ภาคอุตสาหกรรม และมีความคุ้มทุนด้านเศรษฐศาสตร์เนื่องจากการลดอัตราผิดพลาดในการคัดแยกระดับความสุกของปาล์มน้ำมันทําให้อัตราการตัดราคาลดลง