ชุดเซนเซอร์สำหรับตรวจจับการจอดรถในที่ห้ามจอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ เทพณรงค์, วีรภัทร์ สุวรรณโณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจจิมา สินฉิม, ณัฐพล บุญนำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ถนนด้วยกันเอง นอกจากนี้อุบัติเหตุยังสามารถเกิดขึ้นได้จากปัญหาเพียงเล็กน้อยได้เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักมาจากผู้ใช้ถนนขาดความระมัดระวังในการใช้ถนนเนื่องด้วยความคิดที่ว่าการกระทำเพียงเล็กน้อยอาจจะไม่ส่งผลกระทบมากมาย ตัวอย่างเช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด ถึงแม้ว่าการกระทำความผิดฐานจอดรถในที่ห้ามจอดจะมีกฎหมายที่สามารถเอาผิดผู้กระทำความผิดด้านนี้ได้ก็ตาม แต่การจับตัวผู้การทำความผิดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการตรวจจับและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ จากนั้นจึงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดด้านนี้ได้โดยเร็ว โดยหลักการทำงานของระบบจะใช้กล้องที่มีความละเอียดสูง (Raspberry Pi High Quality Camera) ผ่านการประมวลผลใน Raspberry Pi 4 model B ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพทะเบียนรถด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) ควบคู่กับกับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) มีความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ระบบสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ผ่าน LINE API ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีผ่านการเก็บรวบรวมภาพและข้อมูลของผู้กระทำความผิดไปยังฐานข้อมูลของระบบ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเรียกดูข้อมูลของที่จัดเก็บไว้ได้อีกด้วย