ธาตุ 4.0

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพงศ์ เทพอยู่, ยงศักดิ์ แสงสุข, ปริยากร ทองกำเหนิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา ทองกำเหนิด, รุ่งนภา ทองเอียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง Elements SP 4.0 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน เรื่อง ธาตุ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียน เรื่อง ธาตุ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงงานนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน

ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง ธาตุ โดยนำเอาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวมาใช้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจของผู้เรียน ด้วยบัตร RFID เสียงบรรยาย และภาพโฮโลแกรม

ผลการศึกษาพบว่า 1. สื่อการเรียนเรื่อง ธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความน่าสนใจสามารถดึงดูดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเรื่อง ธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก