เว็บแอปพลิเคชั่นของหายได้คืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัธน์ บุญสัน, สิรวิชญ์ ดอกบัว, พีร์นิธิ พิกุลงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภารัตน์ เนียมสงค์, เอกตวัน เลิศไกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่องเว็บแอปพลิเคชั่นของหายได้คืน (Bm lost items Progressive web application) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นของหายได้คืน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชั่นของหายได้คืน พบว่า ได้เว็บแอปพลิเคชั่นของหายได้คืนที่สามารถใช้งานได้จริงและผู้ใช้มีความพึงพอใจเว็บแอปพลิเคชั่นของหายได้คืน ในระดับมาก