เซนเซอร์กล้ามเนื้อ ติดตามอาการผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยชนก เกื้อภักดิ์, กุลภัสสร์ บุญเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์มีการรักษาผู้ป่วยที่เรียกว่า การสะท้อนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback)ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่พบมากที่สุดในกลุ่มโรคเสื่อมของเซลล์ควบคุมกล้ามเนื้อ ทั้งในส่วนของสมอง และไขสันหลัง โดยมีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบเล็กลงเรื่อย ๆ บริเวณมือ แขน ขา หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน และจะค่อยๆ เป็นมากขึ้น พบอาการเริ่มแรกที่แขน ขา ข้าง แพทย์ต้องใช้เครื่องวัดแรงที่กล้ามเนื้อในการวัดแรงกล้ามเนื้อและรักษาผู้ป่วยต่อไป ซึ่งเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อที่ใช้ในปัจจุบันมีราคาสูงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเครื่องวัดแรงที่กล้ามเนื้อจากเซนเซอร์วัดกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในทางการแพทย์ต่อไป

ผู้จัดทำโครงงานใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ที่มีชื่อว่า Muscle sensor ซึ่งเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์วัดแรงที่กล้ามเนื้อ โดยได้ทำการป้อนคำสั่งภาษาซีลงใน Microcontroller เพื่อให้ Muscle sensor รับค่าแรงที่กล้ามเนื้อในการออกแรงในการยกแขนขึ้นแต่ละครั้ง และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการปล่อยแขนลง มีแผงหน้าจอ LCD แสดงผลซึ่งแสดงผลแรงกล้ามเนื้อ แต่ละครั้งในรูปของกราฟ วัดค่าแรงกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังสามารถเก็บผลการทดสอบโดยอยู่ในรูปของ SD Card อีกทั้งได้ทำการวัดค่าแรงเทียบกับเครื่องวัดแรงต้านกล้ามเนื้อ (Commander Muscle Tester Manual ) วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง ความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นแบบเชิงเส้นตรง มีทิศทางเป็นบวก