เว็บแอปพลิเคชั่นแบบจำลองเส้นทางการเดินรถสองแถวในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวุฒิ ชูหนู, ภีศเดช สุราราช, จรัสพงศ์ แสงวิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภารัตน์ เนียมสงค์, จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมปัจจุบันการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางโดยรถโดยสารประจพทางเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหามลภาวะอากาศเป็นพิษ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นอีกตัวเลือกของการเดินทางที่มีผู้นิยมใช้บริการสูง เนื่องจากในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบริการของรถสองแถวที่กระจายตัวอยู่ทั้งอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

แต่การเดินทางของรถสองแถวในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไม่ได้มีแผนที่ระบุไว้ชัดเจน ทำให้ในบางคร้ังผู้ใ้ช้งานบางคนไม่อาจทราบแน่ชัดว่าการที่จะเดินทางไปยังจุดหมายนั้นจะต้องเดินทางด้วยรถสองแถวสายอะไร หรืออาจไม่ทราบแน่ชัดว่ารถสองแถวนั้นผ่านสถานที่ใดบ้าง จึงทำให้การเดินทางโดยรถสองแถวเกิดความสับสน และความยุ่งยาก

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการนำเส้นทางการเดินรถสองแถวในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

มาจัดทำในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชั่นเส้นทางการเดินรถในรูปแบบของแผนที่สำหรับนักท่องเที่ยว

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเดินทางโดยใช้รถสองแถวเดินทางในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวก และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย