การหาสูตรทั่วไปปริมาตรของพีระมิดรูปที่ n ที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของพีระมิดฐาน m เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ ตรังพาณิชย์, กิตติพิชญ์ ผาติชล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหาสูตรทั่วไปปริมาตรของพีระมิดรูปที่ n ที่สร้างจากจุดเซนทรอยด์ของพีระมิดฐาน m เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ของรูปก่อนหน้า โดยใช้ความสัมพันธ์ของลำดับเรขาคณิต เพื่อค้นพบสูตร และพิสูจน์ยืนยันด้วยหลักการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์