การหาสูตรทั่วไปพื้นที่ผิวของปริซึมฐาน m เหลี่ยมด้านเท่า รูปที่ n

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัต บุญกิจ, ชวิน เกปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการหาแบบรูปหรือรูปทั่วไปเป็นศักยภาพหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่จะฝึกผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกต มองความสัมพันธ์ของสิ่งที่สังเกตได้ นหาลักษณะร่วม ลักษณะต่าง จนสรุปได้เป็นกฎเกณฑ์การหารูปแบบมักไม่ตายตัว สามารถคิดได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ จินตนาการ ความรู้พื้นฐานและการคิดของผู้เรียน การที่เราสามารถค้นหาแบบรูป (pattem) ได้ อาจจะนำไปสู่การค้นพบที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้

คณะผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ต้องการศึกษาเรื่องการหาพื้นที่ผิวของทรงเรขาคณิต ทำให้สนใจปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปริซึมฐานรูป m เหลี่ยมด้านเท่าสามารถสรุปเป็นสูตรการหาปริมาตร รูปที่ 1 จากปริซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าและฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กำหนดให้ได้ โดยอาศัยความรู้เรื่องลาดับเรขาคณิตเข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้การหาปริมาตรรูปที่ n จากปริซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าและฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากรูปที่กำหนดให้ง่ายขึ้น สะดวกในการนำไปใช้ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป