การหาสูตรค่าคงตัวของจัสตุรัสกลขนาด nxn ที่แต่ละค่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชกานต์ ปาติปาเลท, ทักษพร เสรีกิจเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ อัตถกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปแล้วหัวใจหลักของจัตุรัสกลก็คือค่าคงตัวของจัตุรัสกลนั้นๆ ซึ่งหาได้จากการสร้างจัตุรัสกล ก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์เพื่อทราบค่าคงตัวของจัตุรัสกลนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีนักคณิตศาสตร์สร้างสูตร ที่สามารถ ใช้หาค่าคงตัวของจัตุรัสกลปกติ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทำให้ผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาการหาสูตรค่าคงตัวของจัสตุรัสกลขนาด nxn ที่แต่ละค่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่