ไม้เท้าอัจริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชัญญา ทองสั้น, ฐิตาพร ศรีโอสถ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและการสร้างไท้เท้า เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้พิการทางสายตาและคนชรา ซึ่งไม้เท้าอัจริยะนี้มีความสามารถในการสั่นแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าของผู้ใช้งาน เสีงแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้เกิดอุบัติเหตุหกล้ม แฃะยังสามารถปรับระดับความสูงของไม้เท้าได้ตามความเหมาะสม ในการทำงานจะใช้หลักการของไมโครคอนโทรลเลอร์ มาช่วยควบคุมการทำงาน ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับระยะทางและใช้บัซเซอร์ในการส่งสัญญาณเสียง จะนำมาพัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถฟังเพลงไดใยขณะที่กำลังใช้ไม้เท้า