การศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสารพลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพพลาสติกชีวภาพจากแก่นเมล็ด มะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพงศ์ วงค์อำมาตร, วุฒิเมศร์ ศิรวิรุฬห์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ โสตศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์