การศึกษาประสิทธิภาพของใบขนุนในการลบร้อยไหม้ของเตารีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ ทิพย์สุวรรณ, สุชาดา อุปพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าที่เคยจึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์จากใบขนุน ที่สามารถทำความสะอาดรอยไหม้บนเตารีด

ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ต้องไม่เกิดอันตราย เป็มมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงงานที่คณะผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้นมานี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ