การศึกษาประสิทธิภาพรูปร่างลักษณะเส้นใยและแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวสัมผัสของแปรงขัดคราบสกปรกของขี้เถ้าร่วมกับเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณัสวรรณ มะโนชัย, พีรยา โสที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, วิริทธิ์พล วิเศษฐี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ศึกษาแรงเสียดทานและเส้นใยพืชของแปรงขัดคราบสกปรกจากธรรมชาติ ที่จะใช้ร่วมกับขี้เถ้าจากถ่านไม้ที่หาได้ทั่วไป โดยชาวบ้านในชุมชนจะใช้ขี้เถ้าในการขัดคราบเขม่าที่ก้นภาชนะเป็นทุนเดิม เราจึงต่อยอดศึกษาหาชนิดแปรงขัดที่มาจากเส้นใยธรรมชาติที่แตกต่างกันและแรงเสียดทานที่เหมาะสมของพื้นผิวที่ใช้ในการขัด เพื่อให้การขัดโดยใช้ขี้เถ้าเป็นสารช่วยขัดคราบสกปรกจากวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น