การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุของโรคเหี่ยวในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรภรณ์ วังยศ, อติกานต์ ศักดิ์สิทธิโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา วราพุฒ, เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์