การหาปริมาณเนื้อปาล์มดิบจาก Reqression and Prediction

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฬุจิรา จ่าวิสูตร, พีรวัส ชวนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีนโยบายการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น น้ำมันที่ได้จากการสกัดเนื้อปาล์มถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำไปแปรรูปเป็นไบโอดีเซลที่มีคุณภาพและยังช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งปาล์มยังเป็นพืชน้ำมันที่ให้ผลผลิตน้ำมันสูงกว่าพืชน้ำมันอื่นๆ มีต้นทุนการผลิตและราคาที่ต่ำกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่น จึงทำให้ปาล์มเป็นพืชน้ำมันที่ได้รับความนิยมในการปลูกเป็นจำนวนมากและประเทศไทยนับว่าปาล์มเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวสวน แต่สำหรับผู้ประกอบการ การซื้อปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันต้องซื้อตามน้ำหนักทั้งหมดของปาล์มทะลายที่แบ่งตามคุณภาพของปาล์ม แต่รายได้ที่ผู้ประกอบการได้รับนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ ซึ่งในการผลิตน้ำมันแต่ละครั้งอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ใช้ทั้งเงินและพลังงาน เนื่องจากปาล์มทั้งทะลายที่ใช้ผลิตน้ำมันจะใช้ได้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อปาล์มและส่วนอื่นๆต้องถูกทิ้งไป

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงสนใจหาปริมาณเนื้อปาล์มดิบที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำมัน โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆของปาล์มทะลายคือ น้ำหนักปาล์มทั้งทะลาย น้ำหนักก้านทะลาย น้ำหนักลูกปาล์ม น้ำหนักเมล็ด และน้ำหนักก้านช่อที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำไปคำนวณหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนกับน้ำหนักปาล์มทั้งทะลาย หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) และทดสอบค่าt-test ของ r_xy นำข้อมูลแต่ละชุดเขียนแผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) ลากเส้นReqressionline สร้างสมการ Y^'=a_xy X+b_xy แทนสมการที่ได้แต่ละคู่ 6สมการสำหรับพยากรณ์เนื้อปาล์มดิบ ซึ่งสมการที่ได้สามารถนำไปใช้คำนวณหาปริมาณเนื้อปาล์มดิบสำหรับการผลิตน้ำมันได้เมื่อทราบน้ำหนักของปาล์มทั้งทะลาย