การหาปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางของฝักกับปริมาณเนื้อและวิธีการอินทิกรัลแบบหมุนรอบแกน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์, ณีรนุช สุดเจริญ, ชนิกานต์ พรหมแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวโพดถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งพันธุ์ที่นิยมบริโภคในประเทศไทยคือ ข้าวโพดหวาน โดยทั่วไปข้าวโพดหวานที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะต้องนำเปลือกออก ฝักสมบูรณ์ไม่หักหรือคดงอและไม่มีรอยกรีด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การคัดขนาดและปริมาณเนื้อข้าวโพดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันกระบวนการคัดขนาดและปริมาณเนื้อข้าวโพดยังพึ่งแรงงานคนซึ่งใช้เวลานาน จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการขนาดและปริมาณเนื้อข้าวโพดโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน และเกิดข้อสงสัยว่า ลักษณะต่างๆของฝักข้าวโพดเช่น ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง จำนวนเม็ด น้ำหนักเม็ดเฉลี่ย มีความสัมพันธ์กับปริมาณเนื้อหรือไม่ ทางผู้จัดทำจึงได้สร้างความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆของฝักข้าวโพดกับปริมาณเนื้อ พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฝักมีความสัมพันธ์กับปริมาณเนื้อมากที่สุด และสังเกตเห็นว่าเส้นพื้นผิวโค้งรอบนอกของฝักข้าวโพดและซังข้าวโพดมีลักษณะคล้ายคลึงกับกราฟของฟังก์ชันต่างๆ หากนำชุดฟังก์ชันที่ได้มาอินทิกรัลแบบหมุนรอบแกนก็จะสามารถหาปริมาณเนื้อของข้าวโพดได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้เลือกใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางของฝักกับปริมาณเนื้อและวิธีการอินทิกรัลแบบหมุนรอบแกน เพื่อใช้ในคำนวณปริมาณเนื้อข้าวโพดและคัดแยกขนาดข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น