การออกแบบขั้วแคโทดและขั้วแอโนดด้วยรูปแบบแฟร็กทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรัตน์ โนรี, กัญจน์ณภัทร เวทยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำรูปแบบของแฟร็กทัลมาออกแบบทองแดงที่เป็นขั้วแคโทดและสังกะสีที่เป็นขั้วแอโนด เพื่อหารูปแบบของแฟร็กทัลที่ดีที่สุด ที่สามารถทำให้การถ่ายโอนอิเล็กตรอนของขั้วแคโทดและขั้วแอโนดเมื่ออยู่ในเซลล์กัลวานิกมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าขั้วแคโทดและขั้วแอโนดแบบปกติ