ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตแบบอัตราส่วนทองคำโดยใช้หลักการแปลงในรูปแบบแฟร็กทัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ พงประเสริฐ, พรชนก พนมสินรัตน์, พิมพ์​บุญ​ บุญ​ศรี​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตแบบอัตราส่วนทองคำโดยใช้หลักการแปลงในรูปแบบแฟร็กทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตแบบอัตราส่วนทองคำและสร้างรูปเรขาคณิตที่เป็นอัตราส่วนทองคำโดยใช้หลักการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP ในการคำนวณพบว่า รูปเรขาคณิตตั้งแต่สามเหลี่ยมไปจนถึงสิบเหลี่ยมที่สามารถสร้างเป็นอัตราส่วนทองคำได้นั้นมีทั้งหมด 3 รูป คือ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปห้าเหลี่ยม สร้างรูปเรขาคณิตที่เป็นอัตราส่วยทองคำโดยใช้การแปลงประเภทการหมุน โดยกำหนดองศาในการหมุนเกิดเป็นภาพแบบที่สวยงาม