ความสัมพันธ์ของรูปแบบการตัดกรวยกับหน้าตัดกรวยที่เป็นวงรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดารัตน์ อุ่นลุม, พาขวัญ พนมวงศ์ตะวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพา เมืองโคตร, อัจฉรา วันฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และมนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระบบและระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถทำให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขและการคิดคำนวณ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (http://km.strees.ac.th 2554 : 1)

เพื่อเป็นการนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความถูกต้อง เพื่อลดเวลาที่ใช้ในคำนวณ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเกิดความคิดที่จะสร้างสูตรจากความสัมพันธ์ของรูปแบบการตัดกรวย กับหน้าตัดกรวยที่เป็นวงรี โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการสร้างรูป