การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ของสารสกัดจากแอปเปิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัชชกร สีสง่า, ชมนาด ข่ายแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการเสื่อมเสียของอาหารที่มีสาเหตุหลักคือ จุลินทรีย์ ซึ่งเกิดการปนเปื้อนและเพิ่มจำนวนขึ้นในอาหาร แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพอาหารเปลี่ยนไปจนไม่เป็นที่ยอมรับ การเสื่อมเสียทางจุลินทรีย์อาจเป็นอันตรายต่อการบริโภค หากเป็นการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning)และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณการบริโภค จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียจะทำให้สามารถค้นหาวิธีการเพื่อควบคุมและป้องกันการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ทำโดยการใช้สารเคมีสารกันบูดกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคุณสมบัติเช่น ต้นทุนต่ำ ผลกระทบความเป็นพิษต่ำ สารกันบูดใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์และเชื้อราได้เช่นกัน ซึ่งจะมีสารกันบูดที่พบได้ในธรรมชาติ ได้แก่ ลูกพรุน, อบเชย, แอปเปิล, กานพลู และมะกอกสุก ผู้ศึกษาจึงอยากจะศึกษาสารสกัดที่พบได้ในธรรมชาติจากแอปเปิล เพื่อเป็นการทดแทนวัตถุกันเสียที่ทำสังเคราะห์ขึ้นและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดที่สกัดได้จากแอปเปิล ซึ่งสารกันบูดที่สกัดขึ้นจากธรรมชาติอาจมีความปลอดภัยกว่าสารที่สังเคราะห์ขึ้น