การศึกษาประสิทธิภาพของ Rhodobacter sphaeroides ในการเร่งการเจริญเติบโต ของพริกชี้ฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวิภา รวมสุข, อภิญญา บุญทองอ่อน, ชัยวัฒน์ เชื้อเมืองพาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางผู้จัดทำโครงงานนี้มาเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการในการเร่งการเจริญเติบโตของพริกชี้ฟ้าซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการใช้แบคทีเรีย Rhodobacter sphaeroides ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่รับพลังงานจากการสังเคราะห์แสงที่มีสมบัติในการตรึงไนโตรเจน เป็นวิธีการในทางชีวภาพที่อาศัยการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในดินกับรากพืชซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชซึ่งอาจตกค้างในดินและส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในอนาคต