เปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหารของเห็ดทที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีจากสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา ไชยสุวรรณ, ศศิมาภรณ์ ไชยสุวรรณ, ขวัญจิรา ไชยสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหารของเห็ดที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีจากสีธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาและทดลองว่าเห็ดสามารถเปลี่ยนสีได้ผลจริงหรือไม่ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการบริโภคเห็ดในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก และการเพาะเห็ดก็เป็นการที่จะทำให้ได้ผลผลิตออกมาเพื่อบริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเกษตรกรในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่ได้ทำการเกษตรแตกต่างกันออกไป และมีเกษตรกรบางกลุ่มที่ทำการเพาะเห็ดแต่ละชนิด พวกเราจึงสนใจที่จะศึกษาและทำการทดลองเพาะเห็ดให้มีความแปลกใหม่จากการเพาะเห็ดแบบทั่วไป ให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพและให้คุณค่าทางสารอาหารเพิ่มมากขึ้น

โดยจะทำการเพาะเห็ดให้มีการเปลี่ยนสีขึ้นมาโดยการใช้สีจากธรรมชาติ 5 สี ได้แก่ สีเหลืองจากขมิ้น สีแดงจากกระเจี๊ยบ สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน สีส้มจากแครอท และสีน้ำตาลจากกากกาแฟ เพื่อที่ให้ได้เห็ดที่มีสีสันสวยงามน่ารับประทาน และจะสรุปได้ว่าเห็ดสามารถเปลี่ยนสีได้ผลจริงหรือไม่ตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน และจัดทำสื่อการเรียนการสอนประกอบในรูปแบบของวิดีโอ และรูปเล่มโครงงาน