อิทธิพลของน้ำหมักผลไม้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ต้องการแสงน้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญญารักษ์ สมรัตน์, พนิดา พรมพล, ลัคสปัณ วันทะวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี, นพพร พนานุสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในบางครอบครัวอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งปัจจุบันนี้อาชีพเกษตรกรกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เช่น ขายข้าวไม่ได้ราคา พืชผลไม่เจริญงอกงามไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ได้กำไรน้อยหรือขาดทุนบางรายก็ต้องกู้หนี้ ยืมสินมาลงทุน ก็ต้องเดือดร้อนกันอย่างหนัก และครอบครัวของคณะผู้จัดทำเองก็ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้มาอย่างยาวนานและได้ร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหา จึงได้เกิดเป็นโครงงานเล่มนี้ขึ้น

ผู้คนในยุค4.0นี้กำลังมองหาอะไรที่แตกต่าง แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ มากกว่าอะไรเดิมๆ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ พืชผักออร์แกนิคก็จะได้รับความสนใจและขายได้ราคาดีกว่าพืชผักทั่วไป คณะผู้จัดทำจึงนำจุดนี้มาพัฒนาต่อยอดหาสิ่งที่จะช่วยแก้ใขปัญหาให้กับครอบครัว และผักออร์แกนิคหรือผักปลอดสารพิษนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะปลูกง่ายขายง่ายและเป็นมิตรต่อทั้งผู้ซื้อและสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเป็นผักปลอดสารพิษธรรมดาก็จะดูซ้ำเดิมไม่น่าสนใจ คณะผู้จัดทำจึงคิดจะทำให้เป็นผักปลอดแสงเพื่อเพิ่มจุดขายและความแปลกใหม่ แต่ยังอยากให้ผักนั้นยังคงมีแร่ธาตุและวิตามินที่ครบถ้วนอยู่ จึงได้พัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อผักปลอดสารพิษและผักปลอดแสงนี้ขึ้น