การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บความร้อนของแผ่นครอบแก้วโดยใช้ซิลิกาจากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณทิพย์ แก่นสุวรรณ, รชานนท์ บุญเรือน, ภัทรนันท์ โพธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บความร้อนของแผ่นครอบแก้วโดยใช้ซิลิกาจากแกลบ จากการทดลอง ตอนที่ 1 พบว่า เมื่อทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ครอบด้วยภาชนะที่เป็น ชุดควบคุม แกลบ แกลบบด และแกลบเผา พบว่า แกลบและแกลบบด สามารถเก็บรักษาความร้อนได้ดีกว่าตัวอื่นๆและสามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าชุดควบคุม สังเกตจากแนวโน้มการลดอุณหภูมิจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงลดลงช้ากว่าครอบชนิดอื่น

ตอนที่ 2 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แผ่นครอบแก้วที่ผลิตได้และชุดควบคุม พบว่าแผ่นครอบที่ผลิตได้สามารถเก็บรักษาความร้อนในข้าวได้ดีกว่าชุดควบคุมและสามารถเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าชุดควบคุม สังเกตจากแนวโน้มการลดอุณหภูมิจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงลดลงช้ากว่าครอบชนิดอื่น