การเพิ่มประสิทธิภาพของกากกาแฟขิงสกลเพื่อการดูดซับและป้องกันเชื่อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญจน์ณภัทร พบสมัย, ปฏิภาณ ศรีนามนต์, ไกรวิชญ์ ขาวสุริจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล ทองอุ่น, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำกากกาแฟมาช่วยในการดับกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ และขิงมาช่วยในการป้องกันเชื้อราในรองเท้าและวัสดุอื่นๆ