การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ ตามสายพานลำเลียงโดยใช้เครื่องสแกนสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมิดา คุณพระเมือง, ธนาภา ฮังโยธา, ปีย์วรา ภิญญะพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, สุกัญญา วราพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์