ไก่ไข่สู่ไก่โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติมา ตาสี, ดาราวดี บุญมีสุข, กิจติยาพร กันเทพา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตไก่ไข่ออกสู่ตลาด