การศึกษาประสิทธิภาพของต้นธูปฤาษีในการดูดซับโลหะหนักชนิดต่างๆในน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ แย้มสวน, ณัฐวัตร จันทร์อ่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมบัติ สายทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์