เครื่งตัดหลอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป สิงห์หน, ศิรหิรัณย์ ดำรงธวัชเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลนภา พงษ์ทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องตัดหลอดที่ผมสร้างนั้นเพื่อทำให้หลอดที่ตัดเรียบตรง ไม่แหลม และมีขนาดที่เท่ากัน และสร้างขึ้นมาเนื่องจากโรงเรียนของผมมีโครงการที่นอนหลอด support ซึ่งโครงการนี้ใช้กรรไกรตัดซึ่งทำให้ตัดได้ปริมาณน้อยใช้เวลามาก บางครั้งเกิดการแฉลบของกรรไกร ทำให้หลอดปลายแหลม และเมื่อใช้กรรไกรตัดหลอดจำนวนมากเป็นเวลานานจะทำให้เจ็บมือ เมื่อเรานำเครื่องตัดหลอดตัดหลอดให้กับโครงการนี้ สามารถตัดได้ดีกว่ากรรไกร ตัดได้ปริมาณที่มากและใช้เวลาน้อย ตัดปลายไม่แหลม ตัดตรงและขนาดสม่ำเสมอกว่ากรรไกรซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำตัวเครื่อง อะลูมิเนียมฉาก สวิตช์ ฉนวนเซรามิก นอต แหวนรองนอต ลวดนิโครม ตัวต้านทาน ฟิวส์ 220 V ขั้วต่อไฟฟ้า สปริง สะพานตัดไฟ ไดโอด หม้อแปลง สายไฟ เหตุผลที่ใช้หลวดนิโครม เพราะหลวดนิโครมสามารถร้อนได้เร็วและเย็นได้เร็วและสามารถตัดได้ดีกว่าหลวดตัวอื่น หลักการทำงานคือ การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อตัดหลอด/การประดิษฐ์เครื่องตัดหลอดที่ให้พลังงานความร้อนผ่านขดลวดนิโครม โดยเครื่องตัดหลอด มีการวางตำแหน่งของลวดนิโครมเป็นชุด ชุดล่ะ 1 เส้น ยาว 2 เมตร พับไปมาทำให้สามารถตัดหลอด 4 ตำแหน่ง ใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า (Transtermer) แบบ step down จาก 220 V AC เป็น 48 V AC จะทำให้หลวดเกิดความร้อนและสามารถตัดหลอดได้