เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรรณภา สิมัยนาม, นภัสวรรณ รุ่งเเจ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัตน์ อินอิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เเปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะอาศัยการหมุนของมอเตอร์เเละตัวนำไฟฟ้ากับเเผ่น CD