การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกากไขมันจากไส้เดือนดิน Pheretima peguana จากแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันในจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย มนัสถาวร, เปรมิกา ช่วงโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์มนัส บุญชู, สุพิศ ศรีพอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีโครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเชิงการค้าหลายสิบประเทศทั่วโลก ซึ่งในบางประเทศมีการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์เพื่อใช้ภายในฟาร์มกันอย่างแพร่หลาย เช่น ในประเทศจีน เกาหลี และ ญี่ปุ่น นำไส้เดือนมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ แล้วนำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่ได้มาใช้ในการปลูกพืชเพื่อผลิตอาหาร สำหรับประเทศไทยมีรายงานว่ามีการใช้ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Pheretima peguana ซึ่งเป็นไส้เดือนชนิดที่พบในพื้นที่ประเทศไทย สามารถย่อยขยะจำพวกเศษผักผลไม้และเศษอาหารได้ดี แต่ยังไม่พบรายงานว่าไส้เดือนดินสายพันธุ์ Pheretima peguana สามารถย่อยสลายกากไขมันได้ ดังนั้น ถ้าสามารถนำไส้เดือนสายพันธุ์ Pheretima peguana มาย่อยสลายกากไขมันให้กลายเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนได้ ก็จะช่วยลดมลภาวะน้ำเสียที่เกิดจากไขมันได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกากไขมันจากไส้เดือนดิน Pheretima peguana จากแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันในจังหวัดสมุทรปราการ มีผลการศึกษา ดังนี้ ไส้เดือนในพื้นที่ C มีความเหมาะสมที่นำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกากไขมัน เนื่องจาก มีค่า pH สูงสุด เท่ากับ 7.2 ต่ำสุด เท่ากับ 6.8 ได้ค่าเฉลี่ย 6.99 (S.D. = 0.12) มีปริมาณแร่ธาตุในดิน ดังนี้ ธาตุไนโตรเจนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต่ำไปสูงในเวลา 84 วัน ธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดับสูงมาก และ ธาตุโพแทสเซียมอยู่ในระดับสูงในเวลา 7 วัน มีแนวโน้มการย่อยสลายความเข้มข้นของกากไขมันลดลงถึง 1.3% มีค่าเฉลี่ย 9.5% (S.D. = 5.61) สังเกตลักษณะของไส้เดือนเมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นดังนี้ มีสีแดงเข้มขึ้น ความยาวของลำต้นเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 15 เซนติเมตร และ รอบลำตัว 0.3 เซนติเมตร