การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากกากไขมันเพื่อปลูกพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย มนัสถาวร, เปรมิกา ช่วงโชติ, วรางคณา เเก้วสืบศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์มนัส บุญชู, สุพิศ ศรีพอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กากไขมันจากถังดักไขมันที่ใช้บำบัดน้ำเสียชุมชนเป็นขยะชนิดหนึ่ง ที่ควรมีการจัดการอย่าง เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลปัจจุบัน พบว่า อัตราการเกิดไขมันในน้ำ เสียจากชุมชน มีค่าประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร/วัน/ครัวเรือน ปัจจุบันการกำจัดกากไขมันสามารถทำได้โดย หลายวิธี เช่น วิธีการทิ้งร่วมกับขยะชุมชนเพื่อนำไปฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และการนำกากไขมัน กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้กระบวนการทางชีวภาพ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีการนำมาใช้การจัดการขยะ เช่น การทำ ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน สามารถนา มาใชเ้ป็นสารปรับสภาพดิน ให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชและ ช่วยเพิ่มผลผลิตพืช งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากกาก ไขมันเพื่อการปลูกพืช ได้ผลการศึกษาดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของกากไขมันที่เหมาะสมต่อการ ผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน พบว่า ความเข้มข้นของกากไขมันที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน คือ 20% เนื่องจากมีค่า pH กับ 7 ค่าประสิทธิภาพย่อยสลายกากไขมันได้ดีสุด และ ค่า N, P และ K สูงกว่าความ เข้มข้นของกากไขมันอื่นๆ และ ตอนที่ 2 การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น กะเพรา พบว่า การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากกากไขมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกระเพราะและใบ กะเพราได้เร็วกว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ เนื่องจากกระบวนการหมักปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็น กระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ โดยใช้การท างานร่วมกันระหว่างไส้เดือนและจุลินทรีย์ในการย่อย สลาย จึงสามารถกำจัดกากไขมันได้ดี และ เมื่อเติมปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน