การศึกษาหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงตรีโกณมิติของคอร์ดเพลงที่มีผลต่อความผ่อนคลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์ธัช ภัทรวโรดม, จันทรรัตน์ จันทร์อนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย, ฉวีวรรณ อรุณถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงตรีโกณมิติของคอร์ดเพลงนามสกุลต่างๆ คือ

เพลง A little night music in G Major, Moonlight Sonata in C sharp minor และ Nocturne in C sharp

Minor พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างห้องเพลง การหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงตรีโกณมิติของ

คอร์ดเพลง ทดลองด้วยการใช้โปรแกรม GeoGebra ออกมาในรูปแบบของจุดตัดของคลื่นความถี่ของโน้ตในคอร์ดเพลง

รูปแบบต่างๆ โดยผลการทดลองพบว่าคอร์ดเพลงนามสกุล Major จะเกิดรอบของจุดตัดของคลื่นความถี่ที่จุดเดียวกัน

โดยมีรอบความยาวคลื่นเป็น 2, 2.5, 3 รอบตามลาดับ คอร์ดเพลงนามสกุล Minor จะเกิดจุดตัดของความยาวคลื่นที่จุด

เดียวกันเช่นกัน โดยจะมีรอบความยาวคลื่นเป็น 8, 9.5, 12 รอบตามลาดับ อีกทั้งยังพบว่าการประพันธ์ในแต่ละห้อง

เพลงมีความสอดคล้องกันทั้งในรูปแบบของดนตรี และคณิตศาสตร์ มีอัตราส่วนของคอร์ดในแต่ละเพลงที่แตกต่างกัน

ตามนามสกุลของเพลงนั้นๆ อีกทั้งยังพบว่า เพลงที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความผ่อนคลายมากที่สุดคือ เพลง

Nocturne in C sharp Minor