การศึกษาหาพิกัดใดๆบนวงกลมเมื่อวงกลมมีจุดศูนย์กลางบนแกนxและผ่านจุดกำเนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทศสันต์ เจริญวัย, นิติยนันท์ นาคใจเสือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์หลายคนต่างให้ความสำคัญกับเรขาคณิตที่เรียกว่า วงกลม อย่างที่เราจะพบเห็นได้บ่อย ๆ ในหลักสูตรการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เช่น ทฤษฎีวงกลมหนึ่งหน่วย การหาจุดตัดบนวงกลม เป็นต้น ดันนั้นโครงงานนี้จึงให้ความสนใจในการศึกษาหาพิกัดใด ๆ บนวงกลมเมื่อวงกลมมีจุดศูนย์กลางเลื่อนจากจุด(0,0) ไปยังจุดอื่นที่อยู่บนแกนxและมีจุดกำเนิดเป็นจุดหนึ่งบนวงกลม ทำมุมขนาด และศึกษาหาความสัมพันธ์ของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง (x,0) และมีจุดกำเนิดเป็นจุดหนึ่งที่อยู่บนวงกลม กับ วงกลมหนึ่งหน่วยที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด โดยนำตรีโกณมิติ เเละ เรขาคณิตวิเคราะห์ มาใช้ในการคำนวณ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำพิกัดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ใช้ในเชิงสถาปัตยกรรม เช่น การวาดแบบแปลนโมเดลชิงช้าสวรรค์ หรือจะเป็นการหาตำแหน่งและระยะทางของบุคคล หรือสิ่งของต่าง ๆ