การศึกษาอันตรกิริยาของเซลล์ออสทิโอบลาสต์ต่อวัสดุทดแทนกระดูกไฮดรอกซีอะพาไทต์/เจลาติน/คอลลาเจนไฮโดรไลแซทที่ผลิตจากขยะอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัค ดรุมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง, สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์